Direktsändning: Följ konferensen om våld mot barn

Sveriges regering står som värd för högnivåkonferensen Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit i Stockholm den 14–15 februari 2018.

Bland deltagarna finns bland andra statsminister Stefan Löfvén, barnminister Åsa Regnér, H.M. Drottning Silvia och vice generalsekreteraren för FN, Amina Mohamed. Medarrangörer för konferensen är Globala partnerskapet mot våld mot barn och WePROTECT Global Alliance.

Följ direktsändningen av konferensen på Youtube från kl. 08.55 onsdag 14 februari.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/live/

Årets kvinnogärning

Årets kvinnogärning

Varje år utser Roks en kvinna som särskilt gjort sig förtjänst av utmärkelsen Årets Kvinnogärning. 2016 fick journalisten och författaren Katarina Wennstam utmärkelsen. Vem vill du ska få 2017-års utmärkelse? Alla kvinno- och tjejjourer är välkomna att nominera en kandidat senast mars 2018. Maila ert förslag samt en motivering till: info@roks.se.
Roks vill belöna personer som klart och tydligt står upp för misshandlade, våldtagna och utsatta kvinnor.
Varje år delar Roks ut utmärkelsen Årets Kvinnogärning på Internationella kvinnodagen. Utmärkelsen går till ”någon som genom en anmärkningsvärd och signifikant gärning har bidragit till att mäns våld mot kvinnor lyfts fram i ljuset och visat att denna verklighet, som alltför många kvinnor lever i, också går att förändra”.
Utmärkelsen för 2016 går till journalisten och författaren Katarina Wennstam. I motiveringen skriver Roks styrelse:
”Katarina Wennstam belönas för sitt mod och för att hon envist bedriver ett enträget arbete mot mäns våld mot kvinnor och uppmärksammar konsekvenserna av könsmaktordningen, både som journalist och författare.
Det har gått 15 år sedan hennes första reportagebok Flickan och skulden – en bok om samhällets syn på våldtäkt. Den landade som en explosion, lästes och hyllades. Boken används fortfarande som kurslitteratur och har spelat roll i förändringar av sexualbrottslagstiftningen.
Vi lever just nu i en tid där feminismen och kvinnors demokratiska rättigheter är mer hotade än på länge, både i Sverige och runtom i världen. Katarina lyfter fram kvinnor och är en röst för de som inte alltid hörs. Hon står alltid på brottsutsattas kvinnors sida och deklarerar högt och tydligt budskapet: Du är inte ensam, och det var inte ditt fel.”
Katarina själv svarar att hon känner sig hedrad och tacksam över utmärkelsen.
–  I år är det femton år sedan min första bok Flickan och skulden kom ut och jag kan med så många års perspektiv se att det faktiskt har hänt oerhört mycket när det gäller synen på kvinnor, flickor och barn som har utsatts för sexuella övergrepp och/eller våld. Framför allt finns det idag en annan medvetenhet om hur samhället ofta skuldbelägger offret och ett delvis förflyttat fokus, där allt fler inser att det är gärningsmännen som måste ändra sitt beteende, inte offret.
– Men det blir också gång på gång uppenbart att vi har en lång väg kvar att gå för att kvinnor ska ha full rätt till kroppslig integritet och till sin lust, och makt över sitt eget liv.
– Jag fortsätter att kämpa för kvinnors och tjejers rättigheter, inte minst genom min senaste reportagebok Flickan och skammen – en bok om samhällets syn på slampor. Jag tycker att det är så oerhört viktigt att belysa hur slut-shaming påverkar flickor och kvinnor både på nätet och i rättsväsendet.
Utmärkelsen offentliggörs den 8 mars på Internationella kvinnodagen.

Julhälsning

Kvinnojouren Maria önskar God Jul och Gott Nytt År!
Tack till Alla som bidragit på något sätt till vår verksamhet under året-det gör skillnad.
Om man vill ge ett bidrag så kan man swisha till 1233547585 eller sätta in på Plusgiro 4618466-9.

Våldet går inte i pension

Igår besökte Kvninnojouren församlingshemmet i Anderstorp och föreläste om ”Våldet går inte i pension”

Våldsutsatta äldre kvinnor kan befinna sig i en särskilt sårbar situation. De kan till exempel i större utsträckning än yngre kvinnor ha socialiserats till att se våld från en partner som något man inte bör tala med utomstående om. Bristande kunskap eller stereotypa föreställningar som att äldre kvinnor inte utsätts för våld, framför allt inte sexuellt våld, riskerar även att leda till att kvinnorna inte blir trodda när de försöker berätta om sin situation. Därigenom försvåras deras möjligheter att få stöd och hjälp. 
Våld mot äldre kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som fått ökad uppmärksamhet under de senaste årtiondena. 

 

 

 

 

 

Vem är äldre?
Vanligen när en person beskrivs som äldre hänvisar det till personens kronologiska ålder. I Sverige har indelningen framför allt följt pensionsåldern. Forskare har dock uppmärksammat att denna gränsdragning är en social konstruktion som framför allt följt arbetsmarknadens behov. Äldre kvinnor och män utgör heterogena grupper och det finns stora skillnader i hur det fysiska åldrandet faktiskt ser ut. Vidare kan livssituationen bland äldre påverkas av en rad faktorer relaterade till etnicitet, sexualitet, ekonomisk situation eller socialt nätverk.

Våldets uttrycksformer och förövarna
Äldre kvinnor kan utsättas för försummelse, ekonomiskt utnyttjande, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Försummelsen kan vara såväl aktiv och medveten som passiv och omedveten. En studie om våld mot kvinnor i EU:s medlemsländer har visat att äldre kvinnor även utsätts för nätbaserade övergrepp såsom nättrakasserier och nätstalkning.
I en multinationell europeisk studie framkom att ju allvarligare våldet var, desto högre andel av förövarna var en nuvarande partner eller barn (inklusive ingifta) till kvinnan. Studien visade även att de äldre kvinnorna i minst utsträckning berättat för någon om våldet i de fall då förövaren var en nuvarande partner. Kvinnor som utsatts av hemtjänst- eller vårdpersonal hade i störst utsträckning berättat för någon om situationen.
Situationer där en äldre kvinna utsätts för våld av sin partner kan se olika ut. I en del fall kan kvinnan ha varit utsatt för våld från sin partner under större delen av sitt vuxna liv. I andra fall kan en partner börja utsätta en äldre kvinna för våld först efter det att hon blivit äldre. Kvinnan kan också inleda en ny relation där partnern utsätter henne för våld.

Att söka hjälp och bryta upp
Oavsett ålder kan det vara svårt för en kvinna att söka hjälp och att bryta upp från en relation där hon utsätts för våld. Äldre kvinnor, jämfört med yngre, kan emellertid möta ytterligare försvårande omständigheter. Generationsbetingade faktorer kan medföra att kvinnor i äldre generationer har ännu svårare att identifiera handlingarna de utsätts för som våld. Vidare kan äldre kvinnor oftare möta ekonomiska hinder i och med att de lönearbetat i lägre utsträckning, och att de har haft sämre tillgång till välbetalda yrken. Hinder relaterade till ohälsa och funktionsnedsättning förväntas också vara vanligare bland äldre kvinnor. Om det finns stereotypa föreställningar och bristande kunskap bland yrkesverksamma som möter våldsutsatta äldre kvinnor kan detta ytterligare försvåra kvinnornas hjälpsökande.
Yrkesverksamma, inte minst inom hälso- och sjukvården, har en viktig roll i att identifiera våldsutsatthet bland äldre kvinnor. Det är viktigt att personalen är observant på om en äldre kvinna indikerar att hon är våldsutsatt. Personal inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten bör rutinmässigt ställa frågor till äldre kvinnor om deras erfarenheter av våld.

Forskningen om våld mot äldre kvinnor
Det finns i dag en omfattande forskning om våld mot kvinnor, men i många studier har den övre åldersgränsen satts redan vid 50 eller 60 år. Under de senaste årtiondena har dock antalet studier om våld mot äldre kvinnor specifikt ökat, även om forskningen alltjämt är begränsad. I flera länder har det också genomförts studier om våld mot äldre på nationell nivå. Det är dock svårt att jämföra resultaten av studierna och att dra generella slutsatser. Inte minst är detta en konsekvens av att studierna skiljer sig åt rörande vilka former av våld som har studerats och hur studiepopulationen har avgränsats.

Våld mot äldre kvinnor i nära relationer
Forskningen om våld mot äldre kvinnor av en partner är begränsad. En del forskare menar att det är en konsekvens av att frågan faller mellan två forsknings- och kunskapsområden. Äldre kvinnor har sällan varit i fokus för forskningen om våld mot kvinnor av en partner och våld av en partner har sällan varit i fokus för forskningen om våld mot äldre.
Granskningar har återkommande pekat på att det finns en bristande kunskap om våld i nära relationer inom äldreomsorgen och att äldreomsorgen sällan ingår i den interna samverkan kring våld i nära relationer i kommunerna.

Våld mot äldre och yngre kvinnor 
I studier rapporterar äldre kvinnor generellt våldsutsatthet i en mindre utsträckning än yngre kvinnor. Detta gäller både för våldsutsatthet under det senaste året och under livstiden. Den lägre rapporterade utsattheten under livstiden förmodas återspegla en systematisk underrapportering av våld bland äldre kvinnor. Underrapporteringen skulle exempelvis kunna bero på svårigheter att komma ihåg händelser som ligger långt tillbaka i tiden. Även generationsbetingade normer, som att våld av en partner inte är något man ska berätta om för utomstående, antas medföra att äldre kvinnor har svårare att ta upp sin våldsutsatthet. Om sådana generationsbetingade normer och förbud påverkar rapporteringen av våld under livstiden, påverkar det förmodligen även rapporteringen av våld under det senaste året.

Kvinnojouren har besökt Gärdeskolan

Jourens 2 anställda var på Gärdeskolan en fredag i oktober.

Syftet var att visa upp vår verksamhet. Vi informerade ungdomarna om att Kvinnojouren och Tjejjouren finns. Hur de kan kontakta oss och vi delade ut broschyrer om tidiga varningstecken bla.

Det var bra respons; många  ungdomar kom fram och var nyfikna på vår verksamhet.

Tanken är att vi ska återkomma några gånger under hösten, så vi kan etablera en bra kontakt med ungdomarna.